سامانه جابجایی فرهنگیان

به راحتی درخواست جابجایی خود را ثبت کنید
درخواست‌های دیگران را ببنید و از آخرین درخواست‌ها در کانال تلگرامی مطلع شوید

خانه > درخواست‌های جابجایی

اگر کد منطقه خود را می‌دانید

11 درخواست برای کرج ناحیه ۲

به کرج ناحیه ۲

خانم
دبیرستان
رسمی

از ایذه

(کد 130)

به کرج ناحیه ۲

خانم
دبیرستان
رسمی

از ساوه

(کد 147)

به کرج ناحیه ۲

خانم
ابتدایی
رسمی

به کرج ناحیه ۲

خانم
ابتدایی
پیمانی

به اصفهان ناحیه ۴

آقا
دبیرستان
پیمانی

به کرج ناحیه ۲

خانم
ابتدایی
پیمانی

به کرج ناحیه ۲

آقا
دبیرستان
پیمانی

به مشهد ناحیه ۵

آقا
دبیرستان
پیمانی

به کرج ناحیه ۲

آقا
ابتدایی
پیمانی

به کرج ناحیه ۲

خانم
ابتدایی
پیمانی

به کرج ناحیه ۲

خانم
ابتدایی
پیمانی